Aviso Legal

 

O presente Aviso Legal regula as condicións xerais de acceso e utilización do sitio web accesible no enderezo URL http://foroempresanaron.es (en adiante, o sitio web), que FORO EMPRESARIAL NARÓN pon a disposición dos usuarios de Internet.
A  utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou a causa dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB.

Razón Social da Empresa: NAHIDE S.C
Nome do titular: NAHIDE S.C
Domicilio social: Lugar Espíritu Santo, 29
Poboación: Cambre
Provincia: A Coruña
C.P.: 15668
C.I.F./D.N.I.: J70549993
Teléfono de contacto: 695810427
Correo electrónico: info@nhdadventure.com
Datos rexistrais:

2.- OBXECTO.

O sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso á información e servizos prestados por FORO EMPRESARIAL NARÓN a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB.

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e utilización da web.
O  acceso á  web ten carácter gratuíto para os usuarios da mesma.
3.2.- Rexistro de usuarios.
Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa subscrición ou rexistro dos usuarios da mesma.

4.- CONTIDOS DA WEB.

O idioma utilizado polo titular na web será o  galego. FORO EMPRESARIAL NARÓN non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo usuario, nin das súas consecuencias.
FORO EMPRESARIAL NARÓN poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, como a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.
Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de FORO EMPRESARIAL NARÓN, nin remitir publicidade ou información valéndose para isto dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.
As ligazóns ou hipervínculos que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de FORO EMPRESARIAL NARÓN

5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso á web como ou uso non consentido que poida efectuarse da información contida na msma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. FORO EMPRESARIAL NARÓN no responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puideran derivarse de dito acceso ou uso. FORO EMPRESARIAL NARÓN non se fai responsable dos errores de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:
– a presenza dun virus no ordenador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web,
– un mal funcionamento do navegador,
– e/ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.
FORO EMPRESARIAL NARÓN no se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hipervínculos que se incorporen na web para a apertura doutros. FORO EMPRESARIAL NARÓN non garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o usuario por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.
FORO EMPRESARIAL NARÓN non será responsable dos virus ou demais programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder á súa web ou outras webs ás que se accedese mediante ligazóns desta web.

6.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”.

A web emprega cookies, pode consultar a nosa Política de Cookies, que respecta en todo momento a confidencialidade e intimidade do mesmo.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Son propiedade de FORO EMPRESARIAL NARÓN, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos contidos que alberga. Calquera uso da web ou dos seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a FORO EMPRESARIAL NARÓN calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera otra acción similar, de todo o parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de FORO EMPRESARIAL NARÓN

 8.- POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCION DE DATOS

FORO EMPRESARIAL NARÓN garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos proporcionen as nosas empresas clientes de acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Todos os datos facilitados polas nosas empresas clientes a FORO EMPRESARIAL NARÓN ou ao seu persoal, serán incluídos nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado e mantido baixo a responsabilidade de FORO EMPRESARIAL NARÓN, imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios.
Os datos facilitados serán tratados segundo o Regulamento de Medidas de Seguridade (Real Decreto 1720/2007 de 21 de Decembro), neste sentido FORO EMPRESARIAL NARÓN adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan o seus datos de carácter persoal a outras entidades, o usuario será informado dos datos cedidos, da finalidade do ficheiro  e do nome e enderezo do cesionario, para que dea o seu consentimento inequívoco ao respecto.
En cumprimento do establecido na RGPD, o usuario poderá exercer o seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para isto debe de contactar con nós.

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE.

O presente Aviso Legal interpretarase e rexerá de conformidade coa lexislación española. FORO EMPRESARIAL NARÓN e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidera derivarse do acceso ou uso da web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, FORO EMPRESARIAL NARÓN e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de FORO EMPRESARIAL NARÓN.